Επενδυτικοί νόμοι

infographic espa smallΤο πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Δράσης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ήεξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισηςεπαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρουκαι Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοιμουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θαπρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995). 

Κριτήρια Επιλογής Δικαιούχων

Μπορούν να συμμετέχουν:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχικής απασχόλησης), υφιστάμενοιεπιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες(αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλοσπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.
 
Προϋποθέσεις/ Εξαιρέσεις:
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:1. Εισοδηματικά κριτήριαΓια τους  ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή
μισθωτού ισχύουν τα εξής:
  • Για την κατηγορία Α, ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς γιατα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με τηνοικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000ευρώ για το ατομικό  εισόδημα  ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
  • Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θαπρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων απόεπιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.2. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόνΟ ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σεεπιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
  • Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχουσε άλλεςεπιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
  • Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά τηνυποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπήτης επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) απότην 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Επιδοτούνται με:
  • από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα (1) δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.
  • Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.