ΝΕΑ

Με τις φοροαπαλλαγές ως πρώτη δύναμη πυρός και αποδυναμωμένο το μέχρι σήμερα ισχυρότερο όπλο των απευθείας κεφαλαιακών ενισχύσεων, οδεύει προς διαβούλευση και κατάθεση στη Βουλή ο πρώτος αναπτυξιακός νόμοςπου φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά και θα ξεκινούν πλέον από τις 150.000 ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ήταν 200.000-300.000 ευρώ), από τις 200.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις (ήταν 500.000 ευρώ) και από τις 500.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις (ήταν 1 εκατ. ευρώ).

Σε σχέση με τους προηγούμενους επενδυτικούς νόμους, ανοίγει πλέον σημαντικά η βεντάλια των κινήτρων που θα χορηγούνται στις επιχειρήσεις, προκειμένου να καλυφθεί το κενό από την δραστική περικοπή των απευθείας επιχορηγήσεων αλλά και των μειωμένων σε σχέση με το παρελθόν ποσοστών περιφερειακών ενισχύσεων, που πάντως θα φτάνουν κατ΄ ανώτατο στο 45%.

Έτσι προβλέπονται συνολικά εννέα διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων, με σημαντικότερες αυτές των φορολογικών απαλλαγών για τα επιχειρηματικά κέρδη, την κάλυψη του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, και τις επιδοτήσεις επιτοκίων και leasing.

Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην κοινωνική οικονομία και τους συνεταιρισμούς, τις δημοτικές επιχειρήσεις, κ.α , ενώ διατηρεί το καθεστώς ενισχύσεων για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που είχε και ο νόμος του 2011.

Προβλέπει επίσης δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης με την υποβολή εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.

Είδη ενισχύσεων

Σύμφωνα με προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού το οποίο δημοσιεύει και η Εφημερίδα των Συντακτών, προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 1. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.
 2. Επιχορήγηση από το κράτος για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια, με την κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των δόσεων για leasing απόκτησης καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η επιδότηση προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης.
 4. Επιδότηση επιτοκίου.
 5. Συμψηφισμός οφειλών με φόρους
 6. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο
 7. Σταθερό φορολογικό σύστημα. Η φορολογία επί των κερδών (29%) δεν θα μπορεί να αυξηθεί για επτά χρόνια.
 8. Ταχεία αδειοδότηση.
 9. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγύησης κάλυψης ζημιών.

Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στις ενισχύσεις του νέου επενδυτικού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ (από 1 εκατ. ευρώ).
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό 200.000 ευρώ (από 500.000 ευρώ).
 • Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ (ξεκινούσαν από 200.000 και 300.000 ευρώ).

Το σύνολο των ενισχύσεων που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ μαζί με τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες.

Τα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020 κυμαίνονται από 10% έως 45% του κόστους επένδυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στη οποία εδρεύει.

Στο 100% της επιχορήγησης φτάνουν οι φορολογικές απαλλαγές και η επιδότηση μισθολογικού κόστους. Τα ποσοστά της επιχορήγησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης θα είναι στο 70% του ποσοστού που αναφέρεται στους Χάρτες Περιφερειακών Ενισχύσεων και μπορούν να αναπροσαρμόζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων.

Μεγάλες επενδύσεις

Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

 1. για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης περιφερειακής ενίσχυσης, εξαιρουμένης της ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),
 2. για το τμήμα της δαπάνης από 50 έως 100 εκατ. ευρώ παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου,
 3. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται καμία ενίσχυση εκτός αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικές ενισχύσεις
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ειδικών ενισχύσεων στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 1. σε εξωστρεφείς,
 2. σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης,
 3. σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους,
 4. σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α'216), καθώς και οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/2011,
 5. σε κλάδους Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας, και Αγροδιατροφής,
 6. σε αυτές, των οποίων η λειτουργία προκαλεί περιορισμένο οικολογικό αποτύπωμα,
 7. σε αυτές, οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές, κλπ).

Καταβολή Ενισχύσεων

 • Η καταβολή της ενίσχυσης ή η αυτοδίκαιη χρήση του οφέλους από τους δικαιούχους μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις ανάλογα με το βαθμό υλοποίησης του έργου και εξαρτάται από την καταβολή της ίδιας συμμετοχής.
 • Στις κεφαλαιακές ενισχύσεις θα μπορεί να προκαταβάλλεται μέχρι και το 30% της επιχορήγησης υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα καταθέτει εγγυητική επιστολή προσαυξημένη κατά 10%.
 • Στις κεφαλαιακές ενισχύσεις, στις ενισχύσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και στις φορολογικές απαλλαγές (ανάλογα με το είδος τους) θα μπορεί να καταβάλλεται μέρος της ενίσχυσης εφόσον έχει ολοκληρωθεί το 50% του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, έχει χρησιμοποιήσει το σύνολο της ίδιας συμμετοχής του και έχει λάβει πιστοποίηση.

Ποιοι θα μπαίνουν στον Αναπτυξιακό

Ο νέος Αναπτυξιακός θα προβλέπει οκτώ επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων, μεταξύ των οποίων η "Γενική επιχειρηματικότητα", οι "Νέες Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις", οι "συνέργειες και δικτυώσεις", η "καινοτομία" κ.α Δικαίωμα να ενισχυθούν θα έχουν οι εταιρείες που λειτουργούν υπό μορφή ατομικών επιχειρήσεων, εμπορικών εταιρειών και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων, συνεταιριστικών εταιρειών, καθώς και υπό ίδρυση εταιρείες. Δικαίωμα υπαγωγής θα έχουν και επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές, δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, πανεπιστήμια κ.α

Ποιες δαπάνες ενισχύονται

 • Προβλέπεται ότι μπορεί να ενισχυθεί η αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της, αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς και αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί πριν την αγορά.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύνανται να αγοράσουν και μέρος των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας.

Εκτός της εξαγοράς κλειστών εργοστασίων, ενισχύονται επίσης οι παρακάτω δαπάνες για ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και το 70% στην περίπτωση των ΜμΕ.
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Επίσης η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, εφόσον στη λήξη της τα αποκτήσει ο επενδυτής.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Η ανέγερση εγκαταστάσεων σε χώρο που έχει μιθωθεί-παραχωρηθεί από το δημόσιο

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ λογισμικό, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα κλπ) μπορούν να ενισχυθούν υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις ότι χρησιμοποιούνται εντός της εγκατάστασης, ότι αποσβένονται, αγοράζονται με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης για πέντε χρόνια (τρία για ΜμΕ). Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού είναι επιλέξιμες μέχρι του 50% των συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την αρχική επένδυση και για τις ΜμΕ μέχρι 75%.

 • Ενισχύονται επίσης μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού 50.000 ευρώ.

Σχετικά με την καινοτομία των ΜμΕ, ενισχύονται δαπάνες για:

 1. απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
 2. απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης από ερευνητικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις
 3. συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 • Για τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας κατ' εξαίρεση είναι επιλέξιμες οι δαπάνες λειτουργίας, οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες σχετικά με:
 • (α) τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού, (β) την προβολή, (γ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων, (δ) την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων.
 • Για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του γηπέδου.
 • Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών ελέγχων, που συνδέονται άμεσα με τις επενδύσεις.
 • Όταν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού εργαζομένων στη συγκεκριμένη επιχειρηματική εγκατάσταση σε σύγκριση με τον μέσο όρο του προηγούμενου 12μηνου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χαμένη θέση εργασίας αφαιρείται από τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο εκείνη.
  2. Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών από την περάτωση των εργασιών.
  3. Κάθε θέση εργασίας διατηρείται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών, ή τριών ετών σε περίπτωση ΜμΕ

Ξενοδοχεία

Ο Αναπτυξιακός δίνει -κατ εξαίρεση του γενικότερου αποκλεισμού ενίσχυσης των καταλυμάτων- τη δυνατότητα να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ παράλληλα εισάγει και μια σειρά από άλλες εξαιρέσεις ώστε να μπορούν να ενισχυθούν δραστηριότητες όπως τα υδατοδρόμια, οι μαρίνες, τα logistics, οι τουριστικές μονάδες υγείας.

Στις εξαιρέσεις τομέων που απαγορεύεται να επιδοτηθούν περιλαμβάνονται επίσης η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, επιμέρους δραστηριότητες στις υδατοκαλλιέργειες, την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες ενώ υπό επεξεργασία βρίσκονται προτάσεις για ενίσχυση ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων κ.α

Οι προϋποθέσεις θα καθορίζονται με επιμέρους Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
Ειδικότερα πό τον τομέα των ξενοδοχείων και καταλυμάτων ενισχύονται επενδύσεις:

 • ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων
 • επέκτασης και εκσυγχρονισμού κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον θα αναβαθμιστούν σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων
 • σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητοδρομίων). Με ΚΥΑ θα μπορούν να προστεθούν περισσότερες κατηγορίες.
 • σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα
 • μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες 3 αστέρων, και υφιστάμενων ξενοδοχείων που λειτουργούν σε παραδοσιακα-διατηρητέα κτήρια και αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.
 • εκσυγχρονισμού κάμπινγκ Γ' τάξης και άνω, καθώς και μετατροπής τους σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 αστέρων
 • εκσυγχρονισμού και επέκτασης ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας. Επίσης επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν συμπληρώσουν επτά χρόνια λειτουργίας

Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών

Στο υπουργείο Οικονομίας συστήνεται τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών από υπαλλήλους του εν λόγω υπουργείου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι να εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων αξιολογητών και ελεγκτών και να εισηγείται σχετικά στον υπουργό, με απόφαση του οποίου εγγράφονται στα Μητρώα. Η Επιτροπή αυτή επίσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εγγεγραμμένων στα Μητρώα, την εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου, αποφάσεων και μπορεί να επιβάλει την προσωρινή τους παύση ή να εισηγηθεί την οριστική διαγραφή τους από τα Μητρώα.

Μητρώο Αξιολογητών

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων αξιοποιείται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η εξειδίκευση των υποχρεώσεων των αξιολογητών θα προβλέπεται σε Οδηγό Δεοντολογίας Αξιολογητών που εκδίδει η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Μητρώο Ελεγκτών

Για την παρακολούθηση και των έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων αξιοποιείται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών.

Σύστημα Πληροφορικής

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Αναπτυξιακός Νόμος. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του συστήματος έχει η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, η οποία, σε συνεργασία με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.), ή άλλου κατάλληλου φορέα που διαθέτει αποδεδειγμένα την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, μεριμνά για την διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

capital.gr

Επενδύσεις άνω των €300 εκατ. στον τομέα των τουριστικών ακινήτων της ανώτατης κατηγορίας (ξενοδοχεία πέντε αστέρων, παραθεριστικά χωριά και σχετικές υποδομές) έχει προσελκύσει την τελευταία τριετία η Χαλκιδική, ενώ ορισμένες εξ αυτών εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, αναβαθμίζοντας περαιτέρω το τουριστικό προφίλ της περιοχής.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε στη διάρκεια γεύματος εργασίας στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού και της Ένωσης Ξενοδόχων της περιοχής, Γρηγόρης Τάσιος, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. 

'Ηδη, η Ιkos Resort, που έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην περιοχή, φέρεται -σύμφωνα με τον κ.Τάσιο- να εκδηλώνει ενδιαφέρον για νέα επένδυση στη Χαλκιδική, ενώ έπεται ο διαγωνισμός, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, για τις εκτάσεις προς τουριστική ανάπτυξη στο Ποσείδι και στις Φυλακές Κασσάνδρας.

Η Χαλκιδική φαίνεται ότι «χωράει» πολλές ξενοδοχειακές επενδύσεις ακόμη, καθώς σήμερα διαθέτει 46.000 κλίνες, εκ των οποίων μόνο 32.000-34.000 είναι μαζικού τουρισμού (στην Κρήτη είναι 200.000 και στην Κω 100.000). Κατά τον κ. Τάσιο, υπάρχει περιθώριο για την αύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών μέχρι και σε 60.000, οπότε η προοπτική «για μπίζνες σε πεντάστερα ξενοδοχεία» -όπως ανέφερε- είναι μεγάλη.

Συνέργειες Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής για περισσότερους τουρίστες
 
Πάντως, παρότι η περιοχή παραμένει πόλος έλξης επενδύσεων για τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια, φέτος φαίνεται μέχρι στιγμής να προσελκύει λιγότερους τουρίστες. Συγκεκριμένα, «βλέπει» υστέρηση στις προκρατήσεις από παραδοσιακές για την περιοχή αγορές, όπως η Γερμανία. Έτσι, οι φορείς επιδιώκουν την ανάπτυξη συνεργειών με άλλες περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ιδίως τη Θεσσαλονίκη, ώστε (μέσω ενός κοινού προϊόντος) να τονώσουν τις αφίξεις κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο.
 
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, ο Τουριστικός Οργανισμός της περιοχής, η οποία κατά τον κ. Τάσιο «διαθέτει περίπου 16.000 συνεδριακές θέσεις», προχωράει σε συνεργασία με το Γραφείο Συνεδρίων της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention Bureau) ώστε να γίνει μέλος του (εξελίξεις αναμένονται στις αρχές Φεβρουαρίου). Παράλληλα, αναπτύσσει συνέργειες με τον Τουριστικό Οργανισμό της Θεσσαλονίκης. Οι κοινές δράσεις των δύο Τουριστικών Οργανισμών θα μπουν στην αφετηρία με τη συμμετοχή τους σε τουριστική έκθεση στην Τουρκία, στις 27-28 Ιανουαρίου.
 
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη κρατούν τους τουρίστες στα σπίτια τους
 
Εν αναμονή των εξελίξεων, οι κραδασμοί από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη φαίνεται ότι «ταρακουνούν» και τη Χαλκιδική, αφού μεταξύ άλλων τουρίστες από παραδοσιακές αγορές για τον βορειοελλαδικό τουρισμό, επιλέγουν να κάνουν διακοπές ...στην πατρίδα τους. «Τον Ιανουάριο, στις καλές χρονιές, είχαμε ήδη έναν καλό αριθμό προκρατήσεων. Φέτος διαπιστώνουμε σημαντική υστέρηση τόσο από τη γερμανική αγορά όσο και από άλλες αγορές καινούργιες για εμάς, όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία. Η ισλαμοφοβία, είναι δυστυχώς πλέον μια πραγματικότητα για την Ευρώπη» σημείωσε ο κ. Τάσιος, σύμφωνα με τον οποίο, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015 σημειώνεται πτώση της τάξης του 20% στις προκρατήσεις από τη γερμανική αγορά. Πάντως, βάσει των προγραμμάτων των tour operators, η Ελλάδα παραμένει ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός για το 2016, μετά την Ισπανία.
 
"Μικρό καλάθι" για τους Ρώσους
 
«Μικρό καλάθι» κρατούν οι ξενοδόχοι σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από Ρωσία, αφού πέραν της ισοτιμίας του ρουβλίου έναντι του ευρώ, που δεν ευνοεί τα ταξίδια των Ρώσων στην Ευρώπη, το υπουργείο Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι κοινωνικές δαπάνες στη χώρα μειώνονται κατά 10%, με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικονομική ισχύ των κατοίκων.
Στάσιμη θεωρείται η κατάσταση ως προς τις προσδοκώμενες αφίξεις των τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού μπορεί -λόγω νοοτροπίας- οι Βρετανοί να μην αναβάλουν τα σχέδιά τους για διακοπές λόγω τρομοκρατικών απειλών, αλλά δείχνουν ευαισθησία στις τιμές: όσο χαμηλότερες, τόσο καλύτερα.
 
Βαλκάνιος ο ένας στους δύο τουρίστες που επισκέφτηκαν πέρυσι τη Χαλκιδική     
 
Στο αντίποδα, θετικά είναι τα μηνύματα από τα Βαλκάνια, όπου η δουλειά προσέγγισης των αγορών που γίνεται τα τελευταία δέκα χρόνια αποδίδει καρπούς, σε συνδυασμό με τις νέες πτήσεις τσάρτερ (κατά τον κ. Τάσιο η είσοδος της Fraport στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» δημιουργεί συνολικά υψηλότερες προσδοκίες, αφού είναι βέβαιο ότι θα επιδιώξει να προσελκύσει κίνηση) αλλά και την καλή οδική πρόσβαση. Ενδεικτικό είναι ότι το 2015, περίπου ο ένας στους δύο τουρίστες που επισκέφτηκαν τη Χαλκιδική, ήταν Βαλκάνιος
Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα σε σχέση με τη φετινή σεζόν θα είναι πιο καθαρή προς το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα πάντα με τον κ. Τάσιο, ο οποίος δηλώνει μεν συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού το 2016, αλλά προειδοποιεί ότι εξαιτίας της υψηλής φορολογίας και άλλων επιβαρύνσεων, το ελληνικό τουριστικό προϊόν χάνει σε ανταγωνιστικότητα. «Το κυρίαρχο ζήτημα για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, είναι η χώρα να πάρει μπροστά, ώστε να δούμε κάτι πιο θετικό στο επόμενο διάστημα, για να προσδοκούμε θετικότερες εξελίξεις το 2017 και το 2018. 
Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, υπεύθυνος για θέματα τουρισμού, υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης συνεργειών.
 
ered.gr

 

 

Πόσο μειώνονται φόροι μεταβίβασης, κληρονομιών και τεκμήρια  Πόσο μειώνονται φόροι μεταβίβασης, κληρονομιών και τεκμήριαΈνα μπόνους στην χειμαζόμενη κτηματαγορά δίνει η μείωση των αντικειμενικών αξιών. Μπορεί οι μεταβιβάσεις ακινήτων να μετρώνται στα δάχτυλα, ωστόσο, όπου αποφασίσουν να προχωρήσουν σε μια αγορά τότε θα διαπιστώσουν ότι το κόστος, φορολογική και μη, για αυτήν την κίνησή τους μειώνεται σημαντικά.
Ας δούμε αναλυτικά μερικούς βασικούς φόρους και επιβαρύνεις που επηρεάζονται θετικά από την μείωση των αντικειμενικών. Ειδικότερα μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων που υπολογίζεται με συντελεστή 3%.

Παράδειγμα

Ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων στον Χολαργό που είχε αντικειμενική αξία 128.000 ευρώ και αγοραζόταν ως δεύτερη κατοικία επιβάρυνε τον αγοραστή με φόρο μεταβίβασης 3.840 ευρώ. Πλέον η αντικειμενική αξία του μειώθηκε στις 104.000 και ο φόρος μεταβίβασης μειώνεται αντίστοιχα στις 3.120 ευρώ.

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Με την μείωση των αντικειμενικών γίνεται εφικτή η αγορά πρώτης κατοικίας μεγαλύτερης επιφάνειας με απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης. Το αφορολόγητο όριο για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά είναι αγορά κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ. Έτσι, ενώ με τις προηγούμενες αντικειμενικες αξιες το παραπάνω ζευγάρι θα μπορούσε να αποκτήσει με απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης μια πρώτη κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας 300.000 ευρώ, μπορεί πλέον να αποκτήσει μεγαλύτερης επιφάνειας κατοικία και να έχει απαλλαγή από τον φόρο. Αντίστοιχα μπορεί να αποκτήσει πρώτη κατοικία σε περιοχή με υψηλότερη τιμή ζώνης.

Μείωση συμβολαιογραφικών

Από τη μείωση των αντικειμενικών αξιών ψαλιδίζονται και τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα οποία υπολογίζονται με συντελεστή 0,8% για αξία συμβολαίου έως 120.000, στο 0,7% για αξία από 120.000 έως 380.000 και στο 0,65% για αξία από 380.000 έως 2.000.000.
Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που αγοράζει μια κατοικία που η αντικειμενική της αξία είναι 120.000 επιβαρυνόταν με συμβολαιογραφική αμοιβή 960 ευρώ. Πλέον, με τη μείωση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου στις 96.000 ευρώ η συμβολαιογραφική αμοιβή μειώνεται στα 768 ευρώ, δηλαδή 192 ευρώ λιγότερα.

Μείωση φόρου κληρονομιών

Φορολογούμενος κληρονομεί από θείο του ακινητα   αντικειμενικής αξίας 500.000 ευρώ. Σε αυτήν την κληρονομιά αντιστοιχεί φόρος κληρονομιών ύψους 63.500 ευρώ. Με τη μείωση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κατά 20% στις 400.000 ευρώ ο φορολογούμενος πληρώνει τελικά 43.500 ευρώ, δηλαδή 20.000 ευρώ λιγότερα.

Μείωση ΤΑΠ

Από τη μείωση των αντικειμενικών μειώνεται και η επιβάρυνση των φορολογούμενων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο συντελεστής του ΤΑΠ κυμαίνεται ανάλογα με τον Δήμο από το 0,25 έως 0,35% επί της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και του συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου.
Για ένα διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας 120.000 ευρώ το ετήσιο ΤΑΠ ήταν 42 ευρώ και πλέον με τη μείωση της αντικειμενικής αξίας στις 96.000 ευρώ το ΤΑΠ μειώνεται στα 33,6 ευρώ, δηλαδή 8,4 ευρώ λιγότερα.

Τεκμήρια

Θετική επίπτωση έχουν οι χαμηλότερες αντικειμενικές και στο τεκμήριο διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, όφελος προκύπτει για όσους έχουν κατοικίες σε περιοχές με προηγούμενη τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 3.100 καθώς δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαύξηση τεκμηρίου κατά 40%. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος διαμένει σε κατοικία 100 τετραγωνικών σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ. Το ετήσιο τεκμήριο για αυτήν την κατοικία ήταν 6.300 ευρώ. Πλέον, επειδή η τιμή ζώνης υποχωρεί κάτω από τα 2.800 ευρώ, δεν υπάρχει προσαύξηση 40% στο τεκμήριο. Έτσι το ετήσιο τεκμήριο υποχωρεί στις 4.500 ευρώ και είναι ευκολότερο να καλυφθεί από τον φορολογούμενο.

capital.gr

Προκαταβολή στο 50% για αναδιάρθρωση αμπελώνων

Τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να δώσουν προκαταβολές που θα φτάνουν το 50% του ποσού, αντί για το 20% που ίσχυε στα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα όπως η αναδιάρθρωση αμπελώνων, οι δράσεις προώθησης και καινοτομίας, δίνει ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/38 της Κομισιό

Οι εν λόγω διατάξεις θέτουν το ανώτατο όριο των προκαταβολών στο 50 % για τα οικονομικά έτη 2013, 2014 και 2015, όσον αφορά τα επενδυτικά μέτρα και για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 όσον αφορά τα μέτρα στον τομέα της καινοτομίας
.

Ενώ σε περίπτωση επενδύσεων για τις οποίες η ατομική απόφαση χορήγησης στήριξης λαμβάνεται το 2013, το 2014, το 2015 ή το 2016, το ύψος της προκαταβολής δύναται να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 50 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με τη συγκεκριμένη επένδυση.

Αναλυτικά η απόφαση της Κομισιόν:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)Στο άρθρο 19 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ύψος της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 20 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση, η δε πληρωμή της εξαρτάται από την παροχή τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί στο 110 % του ποσού της προκαταβολής. Ωστόσο, σε περίπτωση επενδύσεων για τις οποίες η ατομική απόφαση χορήγησης στήριξης λαμβάνεται το 2013, το 2014, το 2015 ή το 2016, το ύψος της προκαταβολής δύναται να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 50 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με τη συγκεκριμένη επένδυση. Για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (3), το συνολικό ποσό της προκαταβολής πρέπει να έχει δαπανηθεί για την υλοποίηση της σχετικής εργασίας εντός διετίας από της πληρωμής του.

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18).»."

2) Στο άρθρο 20γ παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ύψος της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 20 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση στην καινοτομία, η δε πληρωμή της εξαρτάται από την παροχή τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί στο 110 % του ποσού της προκαταβολής. Ωστόσο, σε περίπτωση επενδύσεων στην καινοτομία, για τις οποίες η ατομική απόφαση χορήγησης στήριξης λαμβάνεται το 2014, το 2015 ή το 2016, το ύψος της προκαταβολής δύναται να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 50 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με τη συγκεκριμένη επένδυση. Για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014, το συνολικό ποσό της προκαταβολής πρέπει να έχει δαπανηθεί για την υλοποίηση της σχετικής εργασίας εντός διετίας από της πληρωμής του.».

Αναλυτικά ο Καν (ΕΕ) 2016/38 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/

agronews

Φύτευση δέντρων σε αροτραίες με επιδότηση έως 6.670 ευρώ

Χρηµατοδοτικά κίνητρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους να φυτέψουν δέντρα σε σειρές, κόβοντας έκταση από αρδευόµενες εκτάσεις ή βοσκοτόπια, προσφέρει το νέο Μέτρο 8,2 «Ενίσχυση γεωργοδασικών συστηµάτων», που θα τρέξει ξεχωριστά από την «Πρώτη ∆άσωση», και αναµένεται να ανοίξει το δεύτερο µισό του 2016.

Δένδρα µπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε µορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεµο.Δένδρα µπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε µορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεµο.
Σε 25, 10 και 4 δέντρα ανά στρέµµα χωρίζεται η πριµοδότηση, για «δασογεωργικά» και «δασολιβαδικά» συστήµαταΣτο Μέτρο αυτό θα ενισχύονται «∆ασογεωργικά» (ηµιορεινές) και «∆ασολιβαδικά» (πεδινές, ορεινές) συστήµατα που θα συντηρούν οι δικαιούχοι, και θα πριµοδοτείται το κόστος εγκατάστασης των δέντρων και η συντήρησης των εν λόγω συστηµάτων.

∆ασογεωργικά συστήµατα 
∆ασογεωργικά ονοµάζονται τα συστήµατα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι) για ηµιορεινές περιοχές. Σε ένα τέτοιο σύστηµα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραµµές µε ελάχιστη απόσταση µεταξύ τους µεγαλύτερη από 10 µέτρα, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται γεωργικά µηχανήµατα. Η απόσταση µεταξύ των δέντρων στην ίδια γραµµή θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 4 µέτρα. Εντούτοις, δένδρα µπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε µορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεµο και να δηµιουργηθεί µια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο µέγιστος επιλέξιµος αριθµός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 25 δέντρα στο στρέµµα.∆ασολιβαδικά συστήµατα
∆ασολιβαδικά ονοµάζονται τα συστήµατα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών/ ζώων στην ίδια επιφάνεια για πεδινές και ορεινές περιοχές. Η ελάχιστη πυκνότητα µπορεί να είναι στα 0,5 δέντρα/στρέµµα και η µέγιστη επιλέξιµη στα 4 δέντρα/στρέµµα ανάλογα µε την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιµατικές συνθήκες.
∆ικαιούχοι και ένταση ενίσχυσης
Οι δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους. Η µέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο 80% του επιλέξιµου ποσού της επένδυσης για την εγκατάσταση αγροδασικών συστηµάτων και στο 100% της ετήσιας πριµοδότησης για τη συντήρησή τους για µια 5ετία
Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι οι εξής :Κόστος εγκατάστασης:εδαφολογική ανάλυση, γεωργοδασοκοµική µελέτη,   βελτίωση εδάφους,   προετοιµασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγµα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.),  προµήθεια φυταρίων,   δαπάνες άρδευσης, λίπανσης,   προστατευτικοί σωλήνες,   εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών,  περίφραξηΚόστος συντήρησης:Άρδευση,   δαπάνες για φυτοπροστασία,  λίπανση,   πότισµα,   καλλιεργητικές φροντίδες,   συντήρηση εξοπλισµού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.).Τα επιλέξιµα δέντρα, είναι 39 είδη/ποικιλίες που ευδοκιµούν στις περιοχές
agronews

Υποκατηγορίες

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα κατατεθεί στην Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος

 

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα έρθει σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή θα περιλαμβάνει 3-4 βασικές αρχές, θα είναι απλοποιημένος σε σχέση μέχρι σήμερα γραφειοκρατία και κυρίως θα βάλει τέλος στο λάθος των προηγούμενων καθεστώτων, όπου δεν διασφαλίζονταν οι πόροι και έτσι τελικά συσσωρεύονταν χρέη του Δημοσίου προς επενδυτές, σύμφωνα με το πλαίσιο που έδωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό "Κόκκινο":

Είπε ακόμη ο υπουργός ότι ο νέος  αναπτυξιακός νόμος

-θα είναι απλός, με επαρκείς πόρους

-θα δίνει έμφαση σε κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, όπως οι ειδικές κατηγορίες τουρισμού, η υψηλή τεχνολογία κτλ.

-θα παρέχει όλα τα κίνητρα - πέραν της "κλασικής" χρηματοδότης μέσω επιδοτήσεων- με δυνατότητα δανειοδότησης από χρηματοδοτικά εργαλεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

-θα εστιάζει στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

-θα δίνει κίνητρα για επενδύσεις από το εξωτερικό, με δημιουργία σταθερού (όχι μειωμένου) φορολογικού καθεστώτος για επτά χρόνια, μέχρι την ολοκλήρωση της απόσβεσης

Ο κ. Σταθάκης προσδιόρισε ως το τέλος Ιανουαρίου την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς τώρα το νομοσχέδιο είναι στην φάση της νομικής παρασκευής.

Αναφερόμενος στο μέτωπο των δημοσιονομικών και της επιστροφής στην ανάπτυξη, ο υπουργός εκτίμησε ότι οι καλύτερες του αναμενόμενου επιδόσεις, όπως δείχνουν και τα αυξημένα έσοδα του Νοεμβρίου, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να περιορίσει για το 2015 την ύφεση πολύ κάτω του 1%, έναντι του 2,5% που είναι η πρόβλεψη στη συμφωνία με τους δανειστές.

Ταυτόχρονα, θα ανοίξει το δρόμο για ταχύτερη επιστροφή σε θετικό πρόσημο ακόμη και εντός του τρέχοντος, πρώτου εξαμήνου του 2016.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ