Επενδυτικοί νόμοι

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

 • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
 • Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
 • Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
 • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Οι στόχοι του Μέτρου θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:

 • Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
 • Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
 • Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Αγορά εδαφικών εκτάσεων (έως 10% προϋπολογισμού)
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έως 10% προϋπολογισμού)
 • Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης έως 100.000€ (max 10% προϋπολογισμού)
 • Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ψυκτικών χώρων
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Εργαστηριακός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός γραφείου
 • Εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, λογισμικών διαχείρισης, μελέτες και συστήματα οργάνωσης
 • Συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ),
 • Χερσαία μέσα μεταφοράς
 • Αμοιβές συμβούλων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 €.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα

 image001

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.10.2017 έως τις 18.01.2018

 

Για υποβολή των αιτήσεων, δικαιολογητικά  και διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο 6972915079 Αργυρός Ι. Δημήτρης, Οικονομολόγος MSc