Επενδυτικοί νόμοι

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

Επιδότηση 100% 

Ξεκίνησε ήδη η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πρόσφατα την κατανομή κονδυλίων ύψους 30 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας την περίοδο 2018-2020, προβλέποντας σε καινοτομίες αιχμής για τη δημιουργία νέων αγορών.

Στον «προθάλαμο» των προκηρύξεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης βρίσκονται δέκα χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 597,5 εκατ. Ευρώ.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα ∆ίκτυα Μεταφοράς στο πλαίσιο του «Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III». Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 10/1/2018.