Επενδυτικοί νόμοι

Φύτευση δέντρων σε αροτραίες με επιδότηση έως 6.670 ευρώ

Χρηµατοδοτικά κίνητρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους να φυτέψουν δέντρα σε σειρές, κόβοντας έκταση από αρδευόµενες εκτάσεις ή βοσκοτόπια, προσφέρει το νέο Μέτρο 8,2 «Ενίσχυση γεωργοδασικών συστηµάτων», που θα τρέξει ξεχωριστά από την «Πρώτη ∆άσωση», και αναµένεται να ανοίξει το δεύτερο µισό του 2016.

Δένδρα µπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε µορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεµο.Δένδρα µπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε µορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεµο.
Σε 25, 10 και 4 δέντρα ανά στρέµµα χωρίζεται η πριµοδότηση, για «δασογεωργικά» και «δασολιβαδικά» συστήµαταΣτο Μέτρο αυτό θα ενισχύονται «∆ασογεωργικά» (ηµιορεινές) και «∆ασολιβαδικά» (πεδινές, ορεινές) συστήµατα που θα συντηρούν οι δικαιούχοι, και θα πριµοδοτείται το κόστος εγκατάστασης των δέντρων και η συντήρησης των εν λόγω συστηµάτων.

∆ασογεωργικά συστήµατα 
∆ασογεωργικά ονοµάζονται τα συστήµατα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι) για ηµιορεινές περιοχές. Σε ένα τέτοιο σύστηµα τα δέντρα θα πρέπει να φυτεύονται σε γραµµές µε ελάχιστη απόσταση µεταξύ τους µεγαλύτερη από 10 µέτρα, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται γεωργικά µηχανήµατα. Η απόσταση µεταξύ των δέντρων στην ίδια γραµµή θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 4 µέτρα. Εντούτοις, δένδρα µπορούν να φυτεύονται και στα όρια του χωραφιού σε µορφή φυτοφράκτη, για να προστατευτεί η γεωργική καλλιέργεια από τον άνεµο και να δηµιουργηθεί µια ζώνη που θα υποστηρίζει την άγρια ζωή. Ο µέγιστος επιλέξιµος αριθµός δέντρων που θα εγκατασταθούν δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 25 δέντρα στο στρέµµα.∆ασολιβαδικά συστήµατα
∆ασολιβαδικά ονοµάζονται τα συστήµατα που συνδυάζουν την παρουσία δέντρων και λιβαδικών φυτών/ ζώων στην ίδια επιφάνεια για πεδινές και ορεινές περιοχές. Η ελάχιστη πυκνότητα µπορεί να είναι στα 0,5 δέντρα/στρέµµα και η µέγιστη επιλέξιµη στα 4 δέντρα/στρέµµα ανάλογα µε την κλίση, το είδος των δέντρων και τις κλιµατικές συνθήκες.
∆ικαιούχοι και ένταση ενίσχυσης
Οι δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους. Η µέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο 80% του επιλέξιµου ποσού της επένδυσης για την εγκατάσταση αγροδασικών συστηµάτων και στο 100% της ετήσιας πριµοδότησης για τη συντήρησή τους για µια 5ετία
Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι οι εξής :Κόστος εγκατάστασης:εδαφολογική ανάλυση, γεωργοδασοκοµική µελέτη,   βελτίωση εδάφους,   προετοιµασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγµα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.),  προµήθεια φυταρίων,   δαπάνες άρδευσης, λίπανσης,   προστατευτικοί σωλήνες,   εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών,  περίφραξηΚόστος συντήρησης:Άρδευση,   δαπάνες για φυτοπροστασία,  λίπανση,   πότισµα,   καλλιεργητικές φροντίδες,   συντήρηση εξοπλισµού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.).Τα επιλέξιµα δέντρα, είναι 39 είδη/ποικιλίες που ευδοκιµούν στις περιοχές
agronews
Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (Κωδικοί Αρχικής Δραστηριότητας), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) ορίζονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποιους απευθύνεταιΥφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.Είδος ενίσχυσης Επιχορήγηση / ΕπιδότησηΠεριοχή εφαρμογής Όλη η ΕλλάδαΌροι και προϋποθέσειςΟι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες: να ... Τι χρηματοδοτείταιΣτο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000€, με ποσοστό ενίσχυσης 40%, κατά μέγιστο, των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών,η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,οι αμοιβές τρίτων.Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας στο ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΕΚΤ.Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.Προϋπολογισμός€ 20.000.000Αναλυτικά: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 8.216.000 ευρώΔυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 6.584.000 ευρώΑττική: 2.800.000 ευρώΣτερεά Ελλάδα: 800.000 ευρώΝότιο Αιγαίο: 1.600.000 ευρώ Το πρόγραμμα βρίσκεται σε στάδιο προδημοσίευσης. Δεν υποβάλλονται αιτήσεις. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος, όταν αυτή εκδοθεί.

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα κατατεθεί στην Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος   Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που θα έρθει σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή θα περιλαμβάνει 3-4 βασικές αρχές, θα είναι απλοποιημένος σε σχέση μέχρι σήμερα γραφειοκρατία και κυρίως θα βάλει τέλος στο λάθος των προηγούμενων καθεστώτων, όπου δεν διασφαλίζονταν οι πόροι και έτσι τελικά συσσωρεύονταν χρέη του Δημοσίου προς επενδυτές, σύμφωνα με το πλαίσιο που έδωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό "Κόκκινο": Είπε ακόμη ο υπουργός ότι ο νέος  αναπτυξιακός νόμος -θα είναι απλός, με επαρκείς πόρους -θα δίνει έμφαση σε κλάδους με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, όπως οι ειδικές κατηγορίες τουρισμού, η υψηλή τεχνολογία κτλ. -θα παρέχει όλα τα κίνητρα - πέραν της "κλασικής" χρηματοδότης μέσω επιδοτήσεων- με δυνατότητα δανειοδότησης από χρηματοδοτικά εργαλεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο -θα εστιάζει στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων -θα δίνει κίνητρα για επενδύσεις από το εξωτερικό, με δημιουργία σταθερού (όχι μειωμένου) φορολογικού καθεστώτος για επτά χρόνια, μέχρι την ολοκλήρωση της απόσβεσης Ο κ. Σταθάκης προσδιόρισε ως το τέλος Ιανουαρίου την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς τώρα το νομοσχέδιο είναι στην φάση της νομικής παρασκευής. Αναφερόμενος στο μέτωπο των δημοσιονομικών και της επιστροφής στην ανάπτυξη, ο υπουργός εκτίμησε ότι οι καλύτερες του αναμενόμενου επιδόσεις, όπως δείχνουν και τα αυξημένα έσοδα του Νοεμβρίου, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να περιορίσει για το 2015 την ύφεση πολύ κάτω του 1%, έναντι του 2,5% που είναι η πρόβλεψη στη συμφωνία με τους δανειστές. Ταυτόχρονα, θα ανοίξει το δρόμο για ταχύτερη επιστροφή σε θετικό πρόσημο ακόμη και εντός του τρέχοντος, πρώτου εξαμήνου του 2016.