ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Business and marketing plan

Στρατηγικός Σχεδιασμός ορίζεται ο καθορισμός των μακροπρόθεσμων στόχων, με ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας (κυλιόμενο), η κατάστρωση των σχετικών σχεδίων υλοποίησης των στόχων αυτών, η παρακολούθηση, ανασκόπηση και συνεχής αναπροσαρμογή αυτών των σχεδίων.

Το πρώτο και σημαντικότερο όφελος από τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου είναι ότι χαράσσει έναν δρόμο, τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, για να φτάσουμε στον προκαθορισμένο στόχο. Άλλα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου είναι η απόκτηση μίας πιο ξεκάθαρης ματιάς πάνω στη λειτουργία της επιχείρησης και συνεπώς η πιο εύκολη αναγνώριση των ανταγωνιστικών συνθηκών, των προωθητικών ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων για την εταιρία.

Το σωστό Στρατηγικό Σχέδιο (Business Plan) είναι ένα σαφές, σύντομο και περιεκτικό έγγραφο, που εκφράζει τις προοπτικές και την αναπτυξιακή δυνατότητα μίας επιχείρησης, ήδη υφιστάμενης ή μελλοντικής.

Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα στρατηγικού σχεδιασμού και ανασχεδιασμού των διεργασιών επιχειρήσεων και οργανισμών..

α) να δημιουργούμε επιχειρηματικά σχέδια με πληρότητα και ισορροπία (σχέση αιτίας αποτελέσματος)  και β) να παρακολουθούμε συστηματικά την πορεία υλοποίησης του Business Plan. Με άλλα λόγια μας δείχνει πώς συνδέεται το αποτέλεσμα των εργασιών ενός μήνα ή ακόμα και μιας εβδομάδας με τους στόχους της εταιρείας που έχουμε θέσει για τα επόμενα 3 - 5 χρόνια αρχίζοντας από σήμερα.

Ειδικότερα οι τομείς που καλύπτει το Σύστημα είναι οι εξής:

  • Οικονομικός Τομέας (έσοδα, κερδοφορία, μείωση κόστους, ανάπτυξη κλπ)
  • Τομέας Πελατών (εξυπηρέτηση, απόκτηση νέων πελατών κλπ)
  • Διεργασίες (χρόνος διεκπεραίωσης, κόστος, ποιότητα κλπ)
  • Προσωπικό - Υποδομή (ανάπτυξη δεξιοτήτων, υποκίνηση, επίπεδο υποδομών κλπ)

Η διεργασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού σχηματικά αποδίδεται από το διάγραμμα που ακολουθεί.

Business marketing plan